петък, 5 август 2011 г.

Peru with its own trademark - Перу със собствена търговска марка


IP Tango съобщава, че властите в Перу са приключили работа по създаването на така наречената национална марка на страната, която може да видите тук.
Целта на въвеждането на такава марка е свързано с изграждането на отличителност на редица национални активности, продукти и др., като например туризмът, износът и тн.
Интересно при подобни случай на национални марки е начина по който те ще бъдат управлявани, както и ползите които те могат да генерират.
Това изисква отговор на редица въпроси, като кой и кога може да използва марката, за какви стоки и услуги, трябва ли те да отговарят на определено качество и тн.
Това се налага тъй като репутацията на подобни марки трябва да бъде поддържана винаги на добро равнище, в противен случай въпросната марка може да бъде свързана с негативни асоциации по света.

English version

IP Tango reports that authorities in Peru have completed work on the creation of so-called national mark of Peru which can be viewed here.
The purpose of introducing such a mark is associated with the construction of distinctiveness of a number of national activities and products. They can be for instance things such as tourism, exports and so on.
Interestingly in the case of such national brands is how they will be managed and the benefits they can generate.
This requires answers to many questions such as who and when can use the mark, for which goods and services, should they meet certain quality and so on.
This is because the reputation of such marks must be maintained at good level, otherwise the question mark may be associated with negative associations around the world.