четвъртък, 2 август 2012 г.

Jack Daniel's и книгите - стратегия за защита на една марка - Jack Daniel's and books - a strategy for trademark protection

IP Kat публикува информация за един интересен казус относно стратегия за защита от разводняване на стойността на една марка. Става дума за корица на книгата  Broken Piano for President от Patrick Wensink. Нейната визия наподобява известната марка на Jack Daniel's.
Компанията изпраща предупредително писмо до издателите на книгата за преустановяване ползването на тази визия, която може да навреди на имиджа на марката. По интересното тук е че  Jack Daniel's предлагат да поемат част от разходите по ребрандирането на книгата. 
Това е интересен и добър пример за стратегия срещу нарушения на права на интелектуална собственост. Понякога наличието на такива права не е достатъчно за бързи и ефективни съдебни процеси. Напротив при определени случаи те могат да продължат с години и да генерират огромни разходи.
Правилната стратегия в началото и определянето на плюсовете и минусите от всяко действие е решаваща.
В случая явно компанията е преценила с оглед на типа нарушение, че по евтиния и бърз вариант е да се договорят за преустановяване на ползването дори и с цената на определени разходи, отколкото да водят дългогодишни сложни дела.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Kat publish information regarding an interesting case study on the strategy for protection against dilution of a brand value. It is speaking of the cover of the book "Broken Piano for President" from Patrick Wensink. Its appearance resembles to the famous brand of Jack Daniel's.The company sent a cease and desist letter to the  book publisher to stop using this vision, which can dilute the brand image. More interesting here is that Jack Daniel's offered to take part of the costs of redesigning of the book.  
This is an interesting and a good example of a strategy against infringements of intellectual property rights. Sometimes the existence of such rights is not sufficient for rapid and effective trials. On the contrary, in certain cases they can last for years and generate huge costs.The right strategy at the beginning to determining the pros and cons of every action is crucial.In this case, apparently the company has decided, in view of the type of violation that the cheapest and quickest option is an agreement on cessation of that using even with certain costs., rather than to lead a long and complex cases.
More information can be found here.