сряда, 4 юни 2014 г.

Yoghurt-Gums не може да бъде марка в Европа - Yoghurt-Gums can't be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-366/12. Делото касае опит за регистрация наследната европейска марка за клас 30 "сладкарски изделия и сладкиши, освен дъвки ":

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, тъй като английско говорящите потребители в Общността ще възприемат марката, като характеристика на продукта. Наличната графика и цвят не са достатъчни за да придадат отличителност на марката.
Съдът потвърждава това решение.

English version

 The European Court issued a judgment on Case T-366/12. This case concerns  an attempt for registration of the following European trademark for Class 30 "confectionery and sweets except chewing-gums":

OHIM refused the registration of  the aforesaid mark on absolute grounds because all English speaking consumers will understood the name as characteristic of the products. The existing graphic and color is not sufficient to create distinctive character.
The Court upheld this decision.