понеделник, 2 юни 2014 г.

Регистрация на футболни фланелки, като търговски марки - Registration on football shirts as trademarks

Marques Class 46 повдига интересен въпрос относно регистрацията на футболните фланелки, като търговски марки.
В случая става дума за регистрираната от Атлетико Мадрид трийзмерна марка - официалната футболна фланелка на клуба ( класове 24, 25 и 27).
Логиката на такава регистрация е да даде възможност на маркопритежателят да спре например продажбата на фалшификати на тези фланелки със същата визия, които не са били разрешени от клуба. 
Въпросът обаче е че правата върху марката позволяват на нейния притежател да спре всички останали, включително и други футболни клубове, да ползват идентична или сходна фланелка.
Естествено това надали би станало, тъй като редица клубове използват, такива фланелки от години. Тук обаче идва и другия въпрос, до каква степен визията на подобни фланелки е отличителна за да представлява търговска марка. Дори и да се докаже придобита вторична отличителност, редица други клубове също могат да имат претенции върху визията на такива фланелки, тъй като и те ги ползват продължителен период от време.

English version

Marques Class 46 has raised an interesting question concerning the registration of football shirts as trademarks .In this particular case Atletico Madrid registered figurative trademark - the official football shirt of the club (classes 24, 25 and 27).The logic of such registration is to enable trademark owner to prevent the sale of counterfeits with the same vision, which have not been authorized by the club.The question, however, is that trademark rights allow its owner to stop others, including other football clubs to use identical or similar shirt.Naturally, this would hardly happen as many clubs have been using  such shirts for years. But here comes another question to what extent the vision of such shirts is distinctive to be registered trademark. Even the owner proves acquired secondary distinctiveness a number of other clubs may also have claims on the vision of these shirts because they have enjoyed them a long period of time.