сряда, 11 февруари 2015 г.

SMARTER SCHEDULING не може да бъде търговска марка в Европа - SMARTER SCHEDULING can't be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-499/13. Делото касае опит за регистрация на европейска марка  SMARTER SCHEDULING следните стоки от клас 9:
Клас 9 "Системи за управление на бизнеса, а именно, комплект от компютърни програми за употреба при планиране, планирането, координирането и изпълнението на бизнес, инженеринг, производство, услуги, проекти и / или дейности на веригата за доставки, които могат да включват, управление на поръчки, управление на инвентара , разпределението на ресурсите и управление, производствените процеси и управление, координация и управление на услуги, координация и управление на поддръжката, проекти и портфолио координация и управление, логистика, анализ на данни и управление "
OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания. Доводите за това са, че марката представлява банален израз, който не е отличим за посочените стоки.
Марката се състой от две думи, които означават -  лесно правене на списък, каталог. Те са описателни за конкретните стоки.
Марката има рекламен характер и не може да посочва търговския произход на стоките.
Източник Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-499/13. It concerns an attempt for registration of Community trademark SMARTER SCHEDULING for the following goods in Class 9:
Class 9 ‘Business management systems, namely, suite of computer programs for use in the scheduling, planning, coordination, and execution of business, engineering, manufacturing, services, projects and/or supply chain activities which may include, order management, inventory management, resource allocation, and management, manufacturing processes and management, services coordination and management, maintenance coordination and management, project and portfolio coordination and management, logistics, data analysis and management”
OHIM refused registration based on absolutely grounds with the arguments that this mark represent banal expression which is not distinctive for the mentioned goods.
The mark consists from two words, which direct meaning is - to schedule something easier. So this is descriptive for the goods.
The mark has promotional meaning and it's not in the position to indicate a source of origin.