четвъртък, 1 август 2013 г.

Чиста сила или Чиста сила - PURE POWER or CLEAR POWER

International Engine Intellectual Property Company подава заявка за европейска марка PURE POWER за клас 12: "Двигатели и части на двигатели за по-магистрала моторни превозни средства, включително компонентите на горивната система, горивни инжектори, изпускателните клапани рециркулационни, клапани всмукателните газта, отливки и въздушни системи за управление, включително турбокомпресори."
OHIM отказва да регистрира марката поради наличие на описателност, липса на отличителност и рекламен характер на израза.
Апелативният борд и Европейския съд потвърждават това решение с дело  Case T-248/11.
Потребителите биха разбрали израза PURE POWER, като чиста енергия или чиста сила.
Изразът няма достатъчно оригинален характер. 

English version

International Engine Intellectual Property Company filed an application for a European trademark PURE POWER Class 12: "Engines and engine parts for highway motor vehicles, including fuel system components, fuel injectors, exhaust gas recirculation valves, intake throttle valve castings and air management systems, including turbochargers. "
OHIM refused to register the mark because of descriptiveness, lack of distinctiveness and promotional nature of the expression.
The Board of Appeal and the European Court confirmed this decision in decision Case T-248/11.
Consumers would understand the phrase PURE POWER such as clean energy or clean power.
The term does not have enough original character.