петък, 23 август 2013 г.

BIO или не в Германия - BIO or not in Germany

Федералният съд в Германия излезе с решение относно спор между марки BIONSEN и BIOPHEN за клас 3.
Съдът счита марките за сходни. Първата част от марките на която потребителите обръщат по-голямо внимание е BIO. Доводът че BIO е описателен и неотличителен елемент не е приет от съда, тъй като потребителите биха възприели марките в цялост - BIONSEN и BIOPHEN.
Последните букви от марките EN също са идентични. Разликата в буквите по средата не е достатъчна за да преодолее наличието на сходство.
Това решение е изключение от тенденцията на съдилищата в Германия, която обикновенно взема в предвид описателността на елементите в марките в по-голяма степен.
информация на Marques Class 46.

English version

The German Federal Court has ruled on a dispute between trademarks BIONSEN and BIOPHEN for Class 3.
The Court considers both marks similar. The first part of the marks, on which consumers pay more attention is BIO. The argument that BIO is descriptive and non-distinctive element is not accepted by the court as consumers would perceive the mark as a whole - BIONSEN and BIOPHEN.
Last letters of the signs EN are also identical. The difference between the
middle letters is not sufficient to overcome the presence of similarity.
This decision is an exception from the trend of the Courts in Germany, which usually taken into consideration descriptiveness of the elements in the marks in a greater degree.
information Marques Class 46.