вторник, 14 юни 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. YouTube вече предлага на хората, които качват видео, възможността да лицензират видеоклиповете си под Creative Commons Attribution License, което дава право на останалите потребители да използват и да правят ремикс на оригинала, стига да признаят заслугата на създателя му.
За повече информация тук.

2. Върховният съд на САЩ единодушно потвърди първоинстанционното решение, че от Microsoft са нарушили патента на малката канадска компания i4i и е необходимо да заплатят 290 милиона щатски долара.
За повече информация тук.

3. Възможности за застрахователно покритие при спорове свързани с интелектуалната собственост.
За повече информация тук.

4. Разкриване на някои заблуди относно патентите.
За повече информация тук.

5. Доклад на Thomson Reuters за търговските марки разкрива нови предизвикателства и възможности за фармацевтичните брандове.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. YouTube now offers to those who upload videos, the ability to license their videos under Creative Commons Attribution License, which entitles other users to use and make a remix of the original, provided they acknowledge the merit of its creator.
For more information here.

2. The U.S. Supreme Court unanimously confirmed the first instance decision that Microsoft violated the patent of a small Canadian company i4i and need to pay 290 million U.S. dollars.
For more information here.

3. Opportunities for insurance coverage in disputes relating to intellectual property.
For more information here.

4. A disclosure of certain misconceptions about patents.
For more information here.

5. A report of Thomson Reuters concerning trademark reveals new challenges and opportunities for pharmaceutical brands.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.