четвъртък, 10 януари 2013 г.

Европейският съд каза не на качеството в ролята му на марка - The European Court said no to the quality as trademark

Formanu AG подава заявка за европейска марка “Qualität hat Zukunft” ( Качеството има бъдеще) за класове 9, 16, 40. 
OHIM отказва да регистрира марката на абсолютни основания - липса на отличителност.
Решението е обжалвано.
Европейският съд потвърждава решението на OHIM и счита, че заявената марка е неотличителна. Потребителите в Германия биха е възприели, не като знак отличаващ произхода на стоката, а като означение, гаранция и оценка за качеството на стоките и услугите.

English version

Formanu AG filed application for Community trademark “Qualität hat Zukunft” ( Quality has future)for Classes 9, 16, 40. 
OHIM refused to register that mark on absolute grounds - lack of distinctiveness.
The decision was appealed.
The General Court uphold the OHIM's decision and considers that applied trademark is indistinctive.
The consumers in Germany would perceive this mark not as indication of origin of the goods and services but only as indication and assessment of the goods and services quality.