сряда, 30 януари 2013 г.

За лицензиите и споразуменията - About the licences and covenants

Mark Anderson публикува интересна статия в IP Draughts озаглавена - When is a licence not a licence? When it’s a covenant not to sue?
Статията касае приликите и разликите между лицензиите и споразуменията за въздържане от съдебни дела в случаите на обекти на интелектуална собственост.
В единия случай имаме предоставяне на разрешение за ползване на интелектуална собственост, а в другия въздържане на водене на съдебни дела. Въпросът е дали резултатът е един и същ или не.
Повече информация може да откриете тук.

English version 

Mark Anderson published an interesting article for IP Draughts entitled - When is a licence not a licence? When it's a covenant not to sue?
The paper concerns similarities and differences between licenses and
covenants not to sue in the event of intellectual property.
We have authorization to use the intellectual property
in one case and refrain of litigation in another. The question is whether the result is the same or not.
More information can be found here.