сряда, 16 януари 2013 г.

Natura може да бъде само една - Natura can be only one

Европейският съд излезе с решение по дело T-461/11. Natura Selection S.L. подава заявка за следната европейска марка в клас 20:

Френската компания  Ernest Ménard S.A. подава опозиция основана на по-ранна марка NATURA също за клас 20.
Европейският съд потвърждава решението на OHIM, че двете марки са сходни до степен да създадът объркване сред потребителите имайки предвид и сходните и идентични стоки.
Макар по-късната марка да е комбинирана, това не намалява възможността от объркване, тъй като доминиращият елемент в марката е словната част Natura.
В концептуално, фонетично и визуално отношение марките са силно сходни. В същото време в голяма част от Европа думата Natura се пише и произнася по сходен начин.
Всичко това води до заключението за недопускането регистрацията на по-късната марка.

English version

The European Court has ruled in Case T-461/11. Natura Selection S.L. applied for the following European trademark in Class 20:

The French company Ernest Ménard SA filed opposition based on an earlier mark NATURA also for Class 20.
The European Court upheld the OHIM's decision that the two marks are similar to the extent that cause confusion among consumers considering identical and similar goods. 
Although the later mark is combined, this couldn't reduces the possibility of confusion as the dominant element in the mark is the word  part Natura. 
Conceptually, aurally and visually both trademarks are highly similar. Meanwhile, in most parts of Europe the word Natura is written and pronounced in a similar way. 
All this leads to the conclusion for non-registration of the later mark. 
information Marques Class 46.