вторник, 29 януари 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Конференция „Домейн имената: от регистрацията до решаването на спорове“, 21-22 март 2013 г., Трир, Германия. За повече информация тук. 

2. Индия: Copyright (Amendment) Act 2012 - развитие на законодателството в областта на интелектуалната собственост. За повече информация тук.  

3. Изобретение на БАН намалява цената на парното. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A Conference "Domain names: from the registration to the disputes resolving ", 21-22 March 2013, Trier, Germany. For more info click here.

2. India: Copyright (Amendment) Act 2012 - Development of the law of intellectual property. For more info click here.

3. BAS's invention reduces the cost of heating. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.