понеделник, 5 август 2013 г.

Опозиции основани на марки, чиито срок на закрила изтича - Oppositions based on trademarks which term of protection expires

Европейският съд излезе с решение по дело Case C-268/12P.                           
Делото касае опит за регистрация на европейска марка “ZYDUS” в клас 5. Срещу тази заявка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка “ZIMBUS” в същия клас.    
OHIM и Апелативния борд отказват регистрацията на марката за стоките "Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати". Марката е разрешена за стоките "Диетични вещества за медицински цели, дезинфектанти и фунгициди".
Съдът потвърждава това решение на OHIM. Фактът че срокът на закрила на по-ранната марка междувременно е изтекъл не може да промени решението на OHIM, което е било взето в момент, когато марката е била активна.
Извод: Изтичането на правата върху по-ранна марка на чиято основа е активирана една опозиция, не може да повлияе на решение взето по-време когато марката е активна. Такива решения продължават своето действие дори в последствие срокът на закрила да изтече.

English version
  
The European Court has decided in Case Case C-268/12P. 
The case concerns the attempt for a registration of an European trademark "ZYDUS" in Class 5. Against this application was been filed an opposition based on an earlier trademark "ZIMBUS" in the same class. 
OHIM and the Board of Appeal refused the registration of the mark for following goods 'Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations. The mark has been granted for 'dietetic substances adapted for medical use, disinfectants and fungicides. " 
The Court upheld that decision. The fact that the term of protection of the earlier mark had been expired can not change the decision of the OHIM, which was taken at a time when the mark was active. 
Conclusion: The expiration of the rights to the earlier mark on which the opposition is based, can not affect the decision taken at a time when the brand is active. Such decisions continue be affective even if subsequently the term of protection expires.