понеделник, 28 юли 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Борба с фалшифицирането: защо защитата на марката е важна  и как да я приложите
За повече информация тук. 

2. Кратките закачливи фрази върху тишърти  не подлежат на авторскоправна закрила. За повече информация тук.

3. Европейска комисия: Бялата книга, свързана с реформата в областта на авторското право се отлага за есента. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Combating Counterfeiting: why trademark protection is important and how to apply it. For more information here.

2. Short phrases on T-shirts are not subject to copyright protection. For more information here.

3. The European Commission: White Paper relating to reform of copyright is postponed to the autumn. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.