четвъртък, 17 юли 2014 г.

Духът на Куба и Европейският съд - The spirit of Cuba and the European court

Европейският съд излезе с решение по дело T- 207/13. Холандската компания 1872 Holdings vof регистрира европейска марка THE SPIRIT OF CUBA за клас 33, 35, 42.
Havana Club International SA подава искане на заличаване на марката на основание член 7(1)(b), (c) и (g)CTMR.
OHIM излиза с решение за заличаване на марката поради факта, че тя описва естествено и съдържанието на стоките от клас 32, като такива които могат да произхождат от Куба.
Решението е обжалвано с довода, че марката THE SPIRIT OF CUBA има абстрактно значение на английски език в смисъл на "Духът на Куба".
Съдът отхвърля жалбата.  Според съда OHIM правилно е преценил, че думата SPIRIT може да се разбере и като Спирт касаещ алкохолни напитки. Това подсилв възможността продуктите под тази марка да бъдат приети, като такива произхождащи от Куба.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-207/13. The Dutch company 1872 European Holdings vof registered Community trademark THE SPIRIT OF CUBA Class 33, 35, 42.
Havana Club International SA filled a request for cancellation of the mark under Article 7 (1) (b), (c) and (g) CTMR.
OHIM canceled the trademark because it describes the nature and content of the goods in Class 32 such as those that may come from Cuba.
The decision was appealed on the ground that the mark THE SPIRIT OF CUBA has abstract meaning in English in the sense of "The soul of Cuba."
The Court dismissed the appeal. According to the Court OHIM correctly held that the word SPIRIT can be understood as alcohol beverages. This increases the possibility products under this mark to be accepted as such coming from Cuba.
information on Marques Class 46.