понеделник, 29 септември 2014 г.

Йода променя авторското право в САЩ - Yoda changes copyright in the United States

IP Kat съобщава интересната новина за бъдеща промяна на авторскоправното законодателство в САЩ и по конкретно на доктрината за първа продажба.
Според предвидената промяна, наречена You Own Devices Act (YODA), доктрината изчерпване на правата след първа продажба ще обхване и всяка компютърна програма, която позволява на едно устройство да функционира.
В момента всеки потребител може да продаде устройство, което е закупил независимо, че то може да бъде обект на авторско право. Софтуерът в това устройство обаче не може да бъде препродаван, тъй като обикновенно той е лицензиран.
Според промяната ще бъде възможно и софтуерът нужен за функциониране на устройството да бъде препродаван, стига притежателят на продаваното устройство да не оставя копие за себе си. Тоест авторското право ще се изчерпва не само върху препродаваното устройство но и върху софтуерът, който му подволява да осъществява функциите си.
До момента софтуерът и електронните продукти не се ползваха от това ограничение в авторското право в САЩ.
Повече информация може да откриете тук.

English version

 IP Kat reports about an interesting  news for a future change in copyright law in US in particular the first sale doctrine.
According to the amendment, called You Own Devices Act (YODA), the first sale doctrine will embrace any computer program enabling a machine or another product to operate.
At the moment every consumer can sell a device after he had bought it, but can't sell the software which is implemented in the device because this software is under license in most of the cases.
With the new amendment it will be possible software, which enabling a machine or another product to operate, to be re-sale if the consumer do not retain a copy of the software.
Until now, software and electronic products do not benefit from this limitation in copyright in the United States.  
More information can be found here.