понеделник, 4 април 2011 г.

Tattoo's copyright - Авторски права върху татуировките


The 1709 Blog публикува интересна статия задаваща интересен въпрос.
Има ли авторски права върху една татуировка и какви са те?
Ако приемем че татуировката е едно обикновено художествено произведение, което си има автор то какви права поражда то, след като бъде поставено върху кожата на човек.
Ако следваме класическата авторскоправна концепция всяко произведение на литературата, изкуството и науката поражда икономически и морални права за авторът.
Но какво става в случая с татуировка, която се прави върху кожата на човек?
Авторът получава естествено възнаграждение за свършената работа. Може ли обаче авторът да контролира публичното показване на татуировката например, или излъчването и по телевизията, заснемането й и тн.
А какво става с неговите морални права. Може ли авторът да поиска преустановяване използването на татуировката поради промени в убежденията си?
Истината при подобни художествени произведения, е че единственото авторско право от което съответния автор може да се възползва е правото на авторство.
Другите авторски права макар и да са налице, трудно биха били приложени, поради простата причина че те могат да бъдат определени, като противоречащи на личните права на всеки човек.
Повече информация може да откриете тук.


English version

The 1709 Blog published an interesting article specifying an interesting question.
Is there a copyright on a tattoo and what are they?
If we assume that the tattoo is a simple artwork that has an author, what rights it gives after being placed on a human skin.
If we follow the classical concept of copyright any work of literature, art and science creates economic and moral rights to the author.
But what happens in the case of tattoo that is done on a human skin?
The author receives remuneration for this work. But can the author control the public display of the tattoo for example, or broadcast on TV, shooting her and so on.
And what about his moral rights. Can the author require stop using of the tattoo because of changes in this beliefs?
The truth in these cases is that the only copyright of the author from which he could benefit is the right of authorship.
Other copyrights, although there are exist, would hardly be applied for the simple reason that they can be defined as contrary to the human rights of each person.
More information can be found here.