четвъртък, 21 април 2011 г.

A kiss that can give you the necessary support - Целувката която може да ти даде нужната подкрепа

Понякога само една целувка е достатъчна. Случаят се развива в Германия и касае опит за регистрация на комбинирана марка за клас 25 ( дрехи):


Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна марка "BUTTERFLY" регистрирана за идентични стоки.
Патентното ведомство на Германия отхвърля опозицията с доводите, че марките са различни в достатъчна степен. Освен елемента BUTTERFLY заявената марка има графична част и допълнителна дума KISS.
Притежателят на по-ранната марка обжалва решението в съда, като изтиква следните доводи:
- графичният елемент в по-късната марка описва нейната словна част;
- по-ранната марка е инкорпорирана в по-късната марка, като заема първата й част.
- допълнителният елемент KISS не е отличителен, тъй като е използван широко в модната индустрия, като асоцииращ с топлина, нежност, красота.

Съдът обаче не се съгласява с така посочените доводи. Според него графичните разлики между марките са съществени, като се има предвид, че посочените стоки се купуват след като бъдат внимателно огледани от потребителите.
Думата KISS не е описателна, напротив благодарение на нея по-късната марка придобива свой собствен смисъл "Butterfly Kiss".
информация на Marques Class 46.

English version

Sometimes just one kiss is enough. The case developed in Germany and concerns an attempt tfor registration of one combined mark for Class 25 (clothing):

Against this mark is filed opposition on the basis of an earlier trade mark "BUTTERFLY" registered for identical goods.
The German Patent Office rejected the opposition with arguments that trademarks are sufficiently different. Besides elements BUTTERFLY, the later mark has graphics elements and additional word KISS.
The proprietor of an earlier trade mark appeal in court, pushes forward the following arguments:
- The graphic element in the later mark describes her
word part;
- The earlier trademark is incorporated in the later mark, holding its first part.
-
The additional element KISS is not distinctive because it is widely used in the fashion industry associated with warmth, tenderness, beauty.

However, the Court disagrees with those arguments. According to him, the graphical differences between marks are essential given that these goods are purchased after being carefully examined by consumers.
The word
KISS is not descriptive and rather because of her the later mark acquired its own meaning "Butterfly Kiss".
information Marques Class 46.