петък, 29 април 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1.Меморандум за сътрудничество между Министерство на културата и Съвета за електронни медии относно закрилата на авторското право и сродните му права

За повече информация тук.

2. Големите фармацевтични компании отбелязват спад в печалбите за първото тримесечие на 2011 г. най-вече вследствие на изтичане на патентна закрила и навлизане на генерични продукти. Очаква се част от фирмите да направят преструктуриране на бизнеса си.

За повече информация тук.

3. Европейската комисия предлага единна патентна защита за стимулиране на научноизследователската дейност и иновациите

За повече информация тук.

4. Австралийският инструмент за търсене на патенти AusPat е с нова подобрена версия.

За повече информация тук

5. Нова функция за търсене в базите данни на Комисията по обжалването към EPO.

За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Memorandum of Cooperation between the Ministry of Culture and the Electronic Media Council concerning the protection of copyright and related rights

For more information here.

2. Large pharmaceutical companies fell in profits for the first quarter of 2011 primarily due to expiration of patent protection and the introduction of generic products. It is expected that most of the companies to make the restructuring of its business.

For more information here.

3. The European Commission proposes a uniform patent protection to encourage research and innovation

For more information here.

4. Australian patents search tool AusPat has a new improved version.

For more information here

5. A new search function in the databases of the Commission on appeal of the EPO.

For more information here.

An information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.