петък, 15 април 2011 г.

Portugal set up a special court for intellectual property - Португалия създаде специализиран съд за интелектуална собственост


Marques Class 46 съобщава за решението да се създаде специализиран съд, който да разглежда само въпроси касаещи интелектуалната собственост, в Португалия.
Решението е било продиктувано от огромното закъснение при вземане на решения относно съдебни дела свързани с интелектуална собственост.
Към момента тези дела се разглеждаха от две съдилища- в Lisboa и Vila Nova de Gaia.
Според решението на Министъра на правосъдието на Португалия, се създава специализиран съд за интелектуална собственост ситуиран в Santarém, малък град разположен в близост до Лисабон.
Според редица критици, има опасност този съд да не се справи с поставената му задача, тъй като няма предишен опит в областта.
Така или иначе това нововъведение в правната система на Португалия е интересно. Още по интересно ще бъде дали то ще доведе до задоволителни резултати, особено относно скоростта на разглеждане на съдебните дела, което е голям проблем не само в Португалия.
English version

Marques Class 46 reported for the decision about establishing a specialized court to deal only with issues concerning intellectual property in Portugal.
The decision was prompted by the huge delay in making decisions about litigation relating to intellectual property.
At present, these matters were dealt by two courts in Lisboa and Vila Nova de Gaia.
According to the decision of the Minister of Justice of Portugal, it is created a specialized court for intellectual property based in Santarém, a small town located near Lisbon.
According to many critics, there is a danger that this court can not cope with its task since no previous experience in the field.
Anyway, this innovation in the legal system in Portugal is interesting. More interesting will be whether it will lead to satisfactory results particularly concerning the celerity of the lawsuits which is a big problem not only in Portugal.