понеделник, 7 август 2017 г.

Запалка в ролята й на марка - не съвсем - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело Case T‑580/15, Flamagas, SA срещу EUIPO. 
Делото касая следната регистрирана триизмерна европейска марка за класове 4 (горивен газ, компресиран), 34 (запалки за пушачи) и 35 (реклама, бизнес услуги):

Срещу тази марка е подадено искане на заличаване на абсолютни основания - член 7(1)(a) до (c) и7(e)(i) and (ii),  във връзка с член 52(1)(a), от Регламент No 207/2009, според които:

  Отказва се регистрацията на:
а)
знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;
б)
марките, които нямат отличителен характер;
в)
марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености;

д)
знаците, които се състоят изключително от:
i)
формата, която произтича от естеството на самите стоки;
ii)
формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат;

Първоначално EUIPO отхвърля искането но впоследствие Апелатевният борд го уважава. Решението е обжалвано.
Според страната, която иска заличаване на марката, тя представлява формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат. Поради това монополизирането й може теоретично да ограничи бъдещото й свободно използване от други производители на пазара.
Според притежателя на марката, тя е отличителна, тъй като представя думата "CLIPPER".
Общият съд обаче счита, че макар марката да включва и словна част това не спомага за избягване на абсолютните основания за отказ на регистрацията.
На първо място изписването на думата е с малък шрифт и няма доминираща роля в марката, чисто визуално потребителите могат и да не обърнат сериозно внимание на словната част, така както е представена.
Освен това притежателят на марката не е посочил в нейното описание, че именно словната част е съществена за цялостното представяне на знака, което подкрепя изводът за нейната несъщественост.
По отношение на претенцията на притежателя на марката, че тя е придобила отличителен характер, съдът я отхвърля, като недоказана, тъй като не са предоставени съществени доказателства в тази насока.
Поради всичко това съдът потвърждава заличаването на марката.
Част от изводите които могат да бъдат направени на база това решение са, че при регистрацията на триизмерни марки е важно тяхната форма да бъде отличителна и различаваща се от общоприетата. В допълнение наличието на словни части трябва да е представено видимо, така че да се забележи от потребителите, както и да бъде описано надлежно в самото описание на марката.