четвъртък, 30 декември 2010 г.

An annual Statistics from OHIM - Годишна статистика от OHIM

2010 година е към своя край с което идва времето за обобщения и изводи. Поради това OHIM публикува годишна статистика относно заявените европейски марки.
Според данните през 2010 година са били заявени приблизително 98 097 търговски марки.
В сравнение с предходната година, когато те са били 88207, през настоящата година имаме значително увеличение на заявените марки. Това може би е сигнал за възтановяване на европейската икономика.

В същото време от OHIM отбелязват, че времето нужно за регистрация на заявените марки продължава да намалява, с което процеса по-регистрация се подобрява постоянно.
В областта на подаването на опозиции, OHIM също отбелязва успехи, както в скоростта на разглеждане на делата, така и в тяхното качество.
информация на OHIM.

English version

2010 is coming to the end and with that comes the time for summaries and conclusions. Therefore OHIM publishes annual statistics concerning applications for European trademarks.
According to figures in 2010 were applied for approximately 98,097 trademarks.
Compared with the previous year when they were 88,207 this year we announced a significant increase in marks. This may a signal for a recovery of the European economy.
At the same time by the OHIM note that the time required for registration of the mark continues to decline and the process for a registration is improving constantly.
In the filing of oppositions, OHIM also noted successes in both speed quality.
information to the OHIM.