петък, 10 декември 2010 г.

A new format of the decisions of OHIM related to oppositions of trademarks - Нов формат на решенията на OHIM свързани с опозиции на марки


OHIM обяви официално промените, които ще настъпят относно формата при вземане на решения по опозиции на търговски марки.
Новият стандарт на формата има за цел да направи решенията по ясни и разбираеми.
Форматът на решенията занапред ще се съсредоточи в 6 раздела:

1. Сравнение на стоките и услугите;
2. Сравнение на знаците;
3. Доминиращи и отличителни елементи в знаците;
4. Отличителност ( допълнително придобита отличителност) на по-ранният знак;
5. Релевантната публика и степента на внимание, която тя отдава;
6. Цялостна оценка на знаците;
информация на OHIM.

English version


OHIM officially announced changes that will occur on the form of decisions on oppositions to trademarks.
The new standard format is to make decisions more clear and understandable.
The format of the decisions will be concentrated in 6 sections:

1. Comparison of goods and services;
2. Comparison of the signs;
3. Distinctive and dominant elements in the signs;
4. Distinctness ( acquired distinctiveness) of the earlier mark;
5. The relevant audience and level of attention that it pays;
6. Overall assessment of the signs;
information OHIM.