вторник, 7 декември 2010 г.

A lawsuit concerning unregistered trademark SUAVE in Argentina - Съдебно дело относно нерегистрирана марка SUAVE в Аржентина


Unilever използва марка SUAVE за шампоани от 1999 година, като за това име компанията има подадени две заявки за марки, които все още са висящи.
Фирма Laboratorio Cuenca SA започва да продава шампоан с марка ISSUE, като към нея е добавено 'Shampoo Suave'.
Unilever започват дело за нарушаване на права върху използваната от тях марка SUAVE, а Laboratorio Cuenca от своя страна завеждат контра дело за анулиране на заявките на Unilever тъй като думата SUAVE означава мек ( Soft) и не може да бъде марка.
Съдът на първа инстанция счита, че SUAVE е неотличително и уважава претенциите на Laboratorio Cuenca. Решението е обжалвано от Unilever.
Според Argentina's Federal Court of Appeals въпреки, че SUAVE е неотличителна марка, благодарение на продължителното търговско използване на името от страна на Unilever то е придобило вторична отличителност. Според съда думата SUAVE ( мек) не е задължително описателна за продукта шампоан тъй като по-скоро окачествява характеристиките на косата след неговото използване.
От друга страна обаче съдът счита, че Unilever не могат да имат претенции относно нарушаване на права върху тяхната марка, тъй като тя е слаба марка и при нейно използване в комбинация с друга марка нарушение на права не може да има.
информация на IP Tango.

English version

Unilever uses brand SUAVE for shampoos since 1999. The company has submitted two applications for trademarks with that name which are still pending.
The company Laboratorio Cuenca SA began selling shampoo with brand ISSUE as to it was added 'Shampoo Suave'.
Unilever began proceedings for infringement on their marks used but Laboratorio Cuenca in turn filed a counter action for cancellation of the trademark applications of Unilever since the word
SUAVE means soft and can not be a trademark.
The Court of First Instance considers that SUAVE is
not distinctive and upheld the claims of Laboratorio Cuenca. The decision was appealed by Unilever.
According to Argentina's Federal Court of Appeals, although SUAVE is
not distinctive mark thanks to the continued commercial use of the name by Unilever it acquired secondary distinctive. According to the court the word SUAVE (soft) is not necessarily descriptive of the product as shampoo rather describes the characteristics of the hair after using it.
On the other hand the court considers that Unilever can not have claims for an infringement on their mark because it is a weak trademark, and in case of its use in combination with another trade mark the infringement of rights can not be exist.
information to IP Tango.