сряда, 8 декември 2010 г.

How to succeed in the business - the example of Xaar plc - Как да успееш чрез интелектуалната собственост- примерът Xaar plc


През 1999 година подразделението за проучвания на Credit Suisse First Boston ( CSFB) публикува доклад на тема “Technology Licensing – Intellectual Property Rights and Wrongs”.
Най-общо докладът разглежда переспективите за развитие на 5 малки технологични компании, листвани на Лондонската фондова борса, чрез средствата на интелектуалната собственост.
Според доклада интелектуалната собственост набира все по-голяма роля за развитието на новосъздадени компании особено по отношение на отрасли, като високите технологии.

Днес десет години по-късно излезе нов доклад със заглавие "Engineering Intellectual Property Research Unit" с автор Ian P. Hartwell, School of Engineering, Cranfield University.
В този доклад се проследява развитието през последните 10 години на една от посочените 5 компании, а именно инжинерната компания Xaar plc. Целта е да се определи дали и до каква степен интелектуалната собственост се е оказала решаваща за развитието на компанията за този период от време.
Случаят Xaar безспорно е интересно четиво, което дава ценни изводи за безспорната роля на интелектуалната собственост за бизнес развитието на съвременните компании, но също и за ролята на правилния мениджмънт за определяне на най-подходящия бизнес модел за развитие, който да реализира по най-ефективен начин IP възможностите на компаниите.
Доклада може да откриете тук.

English version

In 1999, the London-based Equity Research Unit of investment bank Credit Suisse First Boston published a report entitled "Technology Licensing - Intellectual Property Rights and Wrongs".
In general the report examines the prospects for development of 5 small technology companies listed on the London Stock Exchange, by means of intellectual property.
According to the report intellectual property is becoming a bigger role in the development of start-up companies particularly with regard to industries like high technology.

Today ten years later it issued a new report titled "Engineering Intellectual Property Research Unit" written by Ian P. Hartwell, School of Engineering, Cranfield University.
This report traces the development over the past 10 years one of those five companies namely engineering company Xaar plc. The aim is to determine whether and to what extent the intellectual property has proved crucial to the development of the company for that period of time.
The case Xaar is certainly interesting reading, giving valuable lessons for the straightforward role of intellectual property for business development of contemporary companies, but also for the role of the
right management to determine the most appropriate business model for development and to realize the most effective way IP capabilities of companies.
Report can be found here.