вторник, 12 април 2011 г.

Is W similar to W? - W сходно ли е на W?

W-Travel AG подава заявка за марка на общността през 2008 година за класове 35, 36, 39, 41, 43. Марката е:


Starwoods Hotel& Resorts Wordlwide Inc. подава опозиция срещу тази марка на основата на свои по-ранни марки за същите класове:

OHIM отхвърля опозицията с довода, че буквата W е лишена от отличителност. Останалата част от марките е описателна. Единственото отличително е шрифта на изписване. Той е различен при посочените марки, поради което потребителите не биха се заблудили.
Starwoods Hotel& Resorts Wordlwide Inc. обжалва това решение.
Според Апелативния борд буквата W е доминиращ елемент в марките, поради което ще бъде запомнена от потребителите. Борда цитира решение на Европейския съд според което отделни букви, макар и неотличителни по своята същност, ако са доминиращ елемент в една марка, правят моментално впечатление и се запомнят лесно.
Отделни букви могат да бъдат защитени, като марки ако имат свои специфичен шрифт на изписване.
В случая посочените марки имат шрифт, но разликите в него са много малки, поради което е възможно наличие на потребителско объркване.
Останалите елементи от марката са описателни но имат смислово сходство.
Поради тези причини Апелативният борд потвърждава опозицията срещу по-късната марка.

English version

W-Travel AG filed an application for a Community trade mark in 2008 for classes 35, 36, 39, 41, 43. The mark is:

Starwoods Hotel & Resorts Wordlwide Inc. filed opposition against the mark on the basis of its earlier marks for the same classes:

OHIM rejected the opposition on the ground that the letter W is devoid of distinctiveness. The rest parts of these trademarks are descriptive. The only distinctive element is the font of the letter. It is different in those marks, so that consumers would not be confused.
Starwoods Hotel & Resorts Wordlwide Inc. appealed that decision.
According to the Board of
Appeal the letter W is the dominant element in marks, so it will be remembered by consumers. The Board cites the European Court ruling according to which individual letters, though are indistinctive by it's nature, if they have the dominant position in the brand, they instantly make an impression and are easily remembered.
Individual letters can be protected as trademarks if they have their own specific type of writing.
In the case of those brands, they have a font but the differences in it are very small, making it possible presence of a consumer confusion.
Other elements of trademarks are descriptive but are conceptually similar.
For these reasons, the Board of
Appeal confirmed opposition against later trademark.