петък, 2 август 2013 г.

ЕС Регулация 716/2013 относно географски означения за спиртни напитки - EU Regulation 716/2013 on geographical indications of spirit drinks

Commission Implementing Regulation 716/2013 относно определянето, описанието, представянето, етикирането и защитата на географските означения за спиртни напитки беше публикувана в официалния бюлетин на Европейския съюз.
Регламентацията разглежда редица въпроси сред които са и връзката между марките, доказване на тяхната репутация и връзката им с географските означения.

English version

Commission Implementing Regulation 716/2013 on the definition, description, presentation, labeling and protection of geographical indications of spirit drinks was published in the Official Bulletin of the European Union.
Regulation addresses a number of issues which include the relationship between earlier trademarks, proving their reputation and their relationship to geographical indications.