четвъртък, 12 декември 2013 г.

Сърбия с нов закон за географските означения - Serbia with a new law on geographical indications

Marques Class 46 съобщава за промени в законодателството касаещо географските означения в Сърбия. Промените целят синхронизация с Регламент 1151/2012 на ЕС.
Всичко това ще уеднакви материята и терминологията относно защитата на географските означения в страната по аналогия с тези в ЕС.
Текстът на новия закон може да откриете тук ( на сръбски език).

English version

Marques Class 46 has reported about changes in legislation concerning geographical indications in Serbia. Changes aim synchronization to Regulation 1151/2012 of the EU. 
All this will unify matter and terminology on the protection of geographical indications in the country by analogy with those in the EU.
The text of the new law can be found here (in Serbian).