понеделник, 9 декември 2013 г.

GANEDER е сходно на GANTER според Европейският съд - GANEDER is similar to GANTER according to The European Court

Европейският съд излезе с решение по дело case C-374/09. Делото косае опит за регистрация на европейска марка GANEDER в класове 14, 18, 25.
Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна европейска марка GANTER в клас 25.
OHIM счита че няма възможност от объркване на потребителите относно двете марки с оглед на факта, че потребителите имат по-високо ниво на внимание имайки предвид, че стоките не са за ежедневна консумация, макар и да предполагат ежедневното им използване.
Марките са кратки и имат разлика, както във визуално отношение, така и в фонетичната си структура.
Европейският съд отменя това решение. Според съда стоките при двете марки са обикновенни потребителски стоки, поради което вниманието към тях би било нормално, а не високо. Потребителите биха обърнали внимание на първата част от марките в по-голяма степен. В настоящия случай тя е еднаква и при двете марки. Поради което съдът счита, че марките са сходни в достатъчна степен.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in case C-374/09. The case concerns an attempt for registration of an European trademark GANEDER in classes 14 , 18, 25.Against this mark was been field an opposition based on an earlier European trademark GANTER in Class 25.OHIM considered that there is no possibility of confusion regarding the two marks because of the fact that consumers have a high level of attention given that the goods are not for everyday consumption , although suggested daily use.Trademarks are short and have a difference, both in visual and in phonetic structure.The European Court annulled that decision. According to the Court the goods at both marks are ordinary consumer goods so attention to them would be only normal, but not high . Consumers would pay more attention to the first part of the trademark. In this case it is the same for both marks. Because of that the Court held that the marks are similar enough. 
information Marques Class 46.