събота, 21 декември 2013 г.

Промените в законодателството относно търговски марки в ЕС са в ход - Changes in the legislation on trade marks in the EU are underway

Marques Class 46 съобщава за два одобрени доклада от Правната комисия на Европейския парламент относно промяна на европейското законодателство по търговски марки. Предстои обсъждане и преговори в Съвета на Европа.
Както знаете през настоящата година бяха направени серии от анализи и предложения за сериозни промени относно системата за защита на търговски марки в ЕС, която да я направи по-гъвкава и лесна за употреба.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported about two approved reports by the Legal Committee of the European Parliament concerning the revision of the European legislation on trademarks. Discussions and negotiations in the Council of Europe are coming.
As you know this year was made a series of analyzes and proposals for serious changes to the system for the protection of trade marks in the EU which aim is to make it more flexible and easy to use.
More information can be found here.