сряда, 23 юли 2014 г.

Deutsche Telekom загуби опозиция срещу марка в Португалия - Deutsche Telekom lost opposition against mark in Portugal

Търговският съд в Лисабон излезе с решение по дело касаещо опит за регистрация на следната марка в Португалия:Срещу тази марка е подадена опозиция от Deutsche Telekom на основата на по-ранни марки:T (словна марка)
 
Марките касаят идентични и сходни стоки.
Патентното ведомство на Португалия позволява регистрацията на въпросната марка въпреки подадената опозиция.
Това решение е обжалвано неуспешно. Според съда заявената марка притежава ясно отличима графика. В същото време словната марка на Deutsche Telekom притежава много ниска отличимост. Останалите марки имат графично представяне, което се различава значително от това на заявената марка, поради което объркване не е възможно.

English version

The Lisbon Commercial Court issued a judgment in the case concerning the attempt for registration of the following trademarks in Portugal:

Against this mark was brought opposition from Deutsche Telekom on the basis of earlier trademarks:  
Marks concern identical and similar goods.   
The Patent Office of Portugal allowed the registration of the mark in question despite opposition.  
This decision was appealed unsuccessfully. According to the court the mark applied has clearly distinguishable graphics. At the same time word mark T owned by Deutsche Telekom has low distinctive character.. The other marks have a graphical representation which differs significantly from that of the mark applied, so that confusion is not possible.