сряда, 17 октомври 2012 г.

Защита на приложенията за смарт телефони - Protection for smartphones apps

Patentology публикува интересна и обширна статия относно въпроса свързан със защитата на приложенията за смарт телефоните. Тази тема е изключително актуална имайки предвид развитието на IT индустрията през последните години.
Относно приложенията и тяхната защита изникват два основни въпроса:
- Могат ли да бъдат защитени с патент?
- Трябва ли да бъдат защитени?
Отговорът на първият въпрос е Да, приложенията за смарт телефони могат да бъдат защитени с патент в страните, където подобни патенти се предоставят. В останалата част защитата се основава най-вече на авторското право.
Отговорът на втория въпрос е значително по-сложен. Необходимостта от защита трябва да бъде преценявана в зависимост от конкретната ситуация. Към момента съществуват милиони приложения на смарт телефони. Би било нецелесъобразно всяко eдно от тях  да бъде защитено с патент. Най-малкото разходите за това биха били огромни ( например получаването на патент в САЩ може да възлезе на до 30 000 долара).
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Patentology has published one interesting and vast article concerning the issue connected with protection of smartphone apps. This topic is highly relevant given the development of IT industry in recent years. 
As to the apps and their protection, two questions arise:

- Can apps be protected by a patent?

- Should apps be protected?

The answer to the first question is Yes, apps for smartphones can be protected by a patent in the countries where such patents are granted. In the rest of the world the protection is based mostly on copyright. 
The answer to the second question is much more complex. The need for protection must be assessed depending on the situation. Currently, there are millions of apps for smartphones. It would be inappropriate all of them to be protected by patents. The least cost of this would be enormous (eg for example, a patent in the U.S. can cost up to 30,000 dollars).
The full article can be found here.