понеделник, 1 октомври 2012 г.

Сблъсък на марки за бира Румъния-Германия 0:3 - Clash of beer brands, Romania-Germany 0:3

Европейският съд излезе с решение по дело  T-460/11. Румънската компания регистрира марка на Общността - Burger за клас 32- бира и за клас 35. Немската компания August Röhm & Söhne KG подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна европейска марка Bürgerbräu за класове 21, 32, 43.
Опозиционната комисия на OHIM и Апелативния борд уважават опозицията за клас 32. Причините за това са следните:
- визуално сходство - доминиращият елемент и в двете марки е bürger;
- фонетично сходство - налице е определено сходство между знаците. Потребителите няма да произнесат останалите думи обозначени в по-късната марка, а само водещата част - Burger.
- смислово сходство - знаците са сходни за немските потребители, тъй като окончанието bräu в по-ранната марка е немска дума, която е описателна за приготвянето на бира. Поради това вниманието на потребителя ще се фокусира върху първата част от марката Burger.
За останалата част от потребителите в Европа няма концептуално сходство.

OHIM отхвърля опозицията в клас 35.
Европейският съд потвърждава това решение и го оставя в сила.
По този начин на три инстанции немската компания печели марковият сблъсък.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-460/11. The Romanian company Scandic Distilleries SA registered Community trade mark - Burger for Class 32 - Beer and Class 35. The Germany company August Röhm & Söhne KG filed opposition against the mark on the basis of earlier European mark Bürgerbräu for classes 21, 32, 43.The OHIM's opposition committee  and The Board of Appeal Board  upheld the opposition for class 32. The reasons for are as follow:- Visual similarity - the dominant element in both marks is bürger;- Phonetic similarity - there is a certain similarity between the signs. Consumers will not pay attention to the rest of the words marked in the later mark, but only the leading part - Burger.
- Conceptual similarity - the signs are similar for German consumers as the word part bräu in the end of the earlier mark is a German word which is descriptive for brewing beer. Therefore, the user's attention will focus on the first part of the mark Burger.For the rest of the consumers in Europe there is no conceptual similarity.OHIM rejected the opposition in Class 35.The European Court confirmed that decision and upheld it.
 
Thus German company won the trademark match brand on three instance.
information Marques Class 46.