петък, 4 октомври 2019 г.

Adidas спечели казус срещу знак с марихуана във Великобритания

Патентното ведомство на Великобритания се произнесе с решение по казус, в който немската компания Adidas иска заличаване на национална марка ADDICTED, заявена за дрехи и търговия.
Срещу тази марка е противопоставенна по-ранна комбинирана марка ADIDAS за същите класове.

Основанията за заличаването са сходство между марките за сходни и идентични марки, наличие на марка с репутация, възползване от репутацията на по-ранната марка, както и опастността за нейното опетняване с оглед състава на заявената марка - листо марихуана придружено от думата "Зависим".

Според Патентното ведомство марките са сходни в средна степен само визуално. Въпреки наличната репутация и сходство на стоките заявената марка не може да причини объркване в потребителите.
По отношение обаче на възползване от репутацията на по-ранната марка и нейното потенциално опетняване, ведомството приема, че е налице такава опастност. Според решението заявената марка може да се възползва недобросъвестно от наличната известност на марката на Adidas особено в случайте на поставянето й върху облекла.
Налице е и възможност за влошаване репутацията на по-ранната марка чрез свързването й с новозаявената, тъй като към момента марихуаната е забранен за ползване продукт, а думата "Зависим" допълнително засилва негативния ефект от възприемането на знака.
С оглед на тези доводи е взето решение за заличаване на марка ADDICTED.