вторник, 5 май 2009 г.

Отмяна на Директива 91/250 ЕСС касаеща компютърните програми ( Repealed of Directive 91/250 EEC concerning computer programs)


Всички интересуващи се от закрилата на компютърните програми на територията на Европейският съюз ще бъдат заинтересувани от факта, че Директива 91/250ЕСС беше отменена от Европейският парламент и Съвета на ЕС и заменена с Директива 2009/24ЕО.
Отмяната на старата Директива и замяната й с новата е провокирано от множеството изменения и допълнения към Директива 91/250ЕСС през годините от нейното въвеждане до момента.
Поради това се наложи всички нови моменти да бъдат обединени в новата Директива 2009/24ЕО, която освен новостите запазва и текстовете от старата Директива.

Член 10
Отмяна
Директива 91/250/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение I, част A, се отменя, без да се
засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на
директивите, посочени в приложение I, част Б.
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно
таблицата на съответствието в приложение II.
Член 11
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
информация от EURO LEX

English version

Everyone interested in the protection of computer programs within the European Union will be interested in the fact that 91/250ESS Directive was repealed by the European Parliament and the Council and re-enacted by Directive 2009/24EO.
Repeal of old Directive and replacing with new one is provoked by the many amendments to the Directive 91/250EEC in the years since its introduction to date.
Therefore all the new elements have to be integrated in the new Directive 2009/24EO that unless new reserves and texts from the old Directive.