петък, 15 май 2009 г.

Световен симпозиум за Географските означение в София, България ( International symposium on geographical indications in Sofia, Bulgaria)


Патентно ведомство на Република България съобщава новината за симпозиум относно географските означения, който ще се проведе в България.
Симпозиума ще се състой на 10 и 11 юни 2009 година в София, хотел Шератон и ще бъде организиран съвместно от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Патентното ведомство на Република България.
Международният форум за географските означения се провежда на всеки две години. До сега са се състояли общо шест подобни симпозиума, на първия от които страна - домакин е била Унгария (1997 г.). Следват Южна Африка (1999 г.), Уругвай (2001 г.), САЩ (2003 г.), Италия (2005 г.) и Китай (2007 г.).
На симпозиума ще бъдат изнесени лекции от представители на СОИС, Европейската комисия и Световната търговска организация, както и от представители на различни научни звена и национални ведомства, като тези на САЩ, Бразилия, България, Унгария, Китай, Италия, Индонезия и др.
Специален гост на събитието ще бъде новоизбраният генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри. Това ще бъде първото посещение на г-н Гъри в нашата страна и първо международно мероприятие на СОИС от този ранг през неговия мандат.
Основна цел на симпозиума е по-доброто запознаване със системата за закрила на обектите на индустриална собственост, в частност на географските означения, с нейната същност, предимства и начин на функциониране;
Повече информация може да откриете тук.

English version

Bulgarian Patent Office announced news about a symposium on geographical indications, which will take place in Bulgaria.
Symposium will be held on 10 June 11, 2009 in Sofia, Sheraton Hotel and will be jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of Bulgaria.
International Forum for geographical indications is held every two years. Until now have held a total of six similar symposium, the first of which party - the host was Hungary (1997). Follow South Africa (1999), Uruguay (2001), USA (2003), Italy (2005) and China (2007).
The Symposium will be exported lectures by representatives of WIPO, the European Commission and World Trade Organization, and representatives of various scientific bodies and national agencies, such as the USA, Brazil, Bulgaria, Hungary, China, Italy, Indonesia and others.
Special guest of the event will be the newly elected Director General of WIPO, Dr. Francis Gari. This will be the first visit of Mr. Gari in Bulgaria country and the first international event of WIPO of that rank in his mandate.
The main objective of the symposium is more familiar with the system for the protection of Industrial Property, in particular geographical indications, its nature, benefits and method of operation;
More information can be found here.