събота, 9 май 2009 г.

Klein Trademark Trust загуби дело пред ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИKlein Trademark Trust v OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)-
Делото касае подадена заявка за марка на Общността CK CREACIONES KENNYA от страна на Zafra Marroquineros през 2003 година. Klein Trademark Trust подават опозиция на база на свои по-ранни регистрирани марки CK. OHIM отхвърля опозицията с доводът, че няма вероятност от объркване на потребителите. Klein Trademark Trust обжалват това решение пред втори апелативен състав но безуспешно, след което обжалват и пред Първоинстанционният съд.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ излезе с решение по така заведеното дело с което потвърждава решението на Апелативният съд и отхвърля жалбата на Klein Trademark Trust.
Част от доводите на съдът за неговото решение са:

Предвид изследването на приликата между спорните марки, апелативният състав правилно е приел, че не е следвало да се възприеме наличието на вероятност от объркване.

Идентичността на стоките, обозначени с конфликтните марки, не променя тази преценка, след като разглежданите знаци не са подобни. Както апелативният състав изтъква в точка 28 от обжалваното решение, от заявената марка ясно е видно, че групата от букви „ck“ препраща към израза „creaciones kennya“, който разграничава недвусмислено заявената марка от по-ранните марки. Тъй като приликата между конфликтните знаци е условие за признаване на вероятността от объркване, установяването на липса на такава прилика не допуска възможността да съществува вероятност от объркване (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. по дело Torres/СХВП — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ), T‑16/07, точка 74).

Следва да се изтъкне още, че жалбоподателят се позовава на добрата репутация на фигуративния елемент „CK“, който е общ за по-ранните марки и се характеризира с особено графично изображение. Макар съдебната практика да признава, че марките, които поради тяхната добра репутация разполагат с по-голям отличителен характер, се ползват с по-всеобхватна защита (вж. точка 33 по-горе), признаването в настоящия случай на добрата репутация на по-ранните марки не може да постави под въпрос основателността на извършената от апелативния състав преценка, според която, по-специално поради различието на съответните техни доминиращи елементи, спорните марки създават много различно цялостно впечатление, за да може да се установи вероятност от объркване.

Що се отнася до довода на жалбоподателя, изведен от това, че потребителите, за които тя е предназначена, могат да възприемат заявената марка като една от неговите подмарки, следва да се отбележи, както самият жалбоподател изтъква, че подмарките се характеризират със знаци, произлизащи от основната марка и които имат с нея един общ доминиращ елемент (Решение на Първоинстанционния съд от 6 октомври 2004 г. по дело New Look/СХВП — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE и NLCollection), T‑117/03—T‑119/03 и T‑171/03, Recueil, стр. II‑3471, точка 51). В настоящия случай обаче спорните марки нямат общ доминиращ елемент. Всъщност както многократно бе отбелязано по-горе, по-ранните марки са доминирани или съставени изключително от фигуративния елемент „CK“, докато заявената марка е доминирана от отличителния словен елемент „creaciones kennya“.

С оглед на гореизложеното апелативният състав не е допуснал грешка, като е направил извода, че не е налице вероятност от объркване между заявената марка и по-ранните марки. Поради това жалбата трябва да се отхвърли.

Пълният текст на решението може да откриете тук.
информация на Curia.