понеделник, 4 май 2009 г.

Как се отразява кризата на заявяването и регистрацията на марки в България-How the crisis affects on the application and registration of new marks

Intellectual property planet започва серия от проучвания, които имат за цел да установят как влияе световната финансова криза на процеса на заявяване и регистрация на марки в България.
За целта в следващите месеци ще бъдат публикувани статии касаещи проучвания, които сравняват по месеци развитието на кризата и отражението и върху марките. Приема се че кризата започва да се чувства в икономиката на България от месец октомври 2008 година, като следствие от краха на световните финансови пазари, фалита на множество банки, компании и тн.
За сравнение ще бъдат вземани месеци от 2007 година, когато икономиката на България е в силен подем.
В настоящата публикация се излагат данни за месец октомври 2008 година сравнен с месец октомври 2007 година в следните класове:
- 01- отнасящ се до химически продукти и тн.;
- 02- отнасящ се до бои, лакове и тн.;
- 03- отнасящ се до препарати за избелване и пране и тн.;
- 04- отнасящ се до промишлени масла и греси и тн.;
- 06- отнасящ се до неблагородни метали и техните сплави и тн.;
- 07- отнасящ се до машини и машинни инструменти и тн.;
Пълните заглавия на класовете може да откриете тук.
За сравнение се вземат първо тези класове защото индустриите за които се отнасят се считат за най-засегнати от световната икономическа криза.
Използвани са данни от BPO- online.
Графиката по-долу показва заявените марки през октомври 2007 и тези през октомври 2008.

Както си личи от графиката през октомври 2008 година имаме силен спад на заявените марки в класове- 01,02,03,04,06,07 за стоки характерни за химическата и тежката индустрии.
През октомври 2007 година е имало 16 заявени марки в клас 1, а през същият месец на 2008 година едва 2, подобен спад имаме и при другите разглеждани класове.
Естествено може да се приеме че данните извадени от BPO online не са напълно коректни с оглед на факта, че публикациите за някои марки може да са забавени или системата да има пропуски но при всички положения резултатите ще са близки до настоящите данни.
Дали може да се приеме, че намалените заявки са в отговор на кризата?
Разбира се този спад може да се дължи и на други причини, като цикличност и тн. но е факт, че при кризи всяка компания се стреми да намалява разходите си, включително и тези за интелектуална собственост.
Поради това може да се приеме, че спадат при заявките за горните класове се дължи в определена степен и на започналата икономическа криза отразяваща се и на компаниите в България.

English version

Intellectual property planet begins a series of studies designed to identify how the global financial crisis affect the process of filing and registration of trade marks in Bulgaria.
For this purpose in the coming months will be published articles on studies that compare the monthly evolution of the crisis and its impact on marks. A crisis that began to be felt in the economy of Bulgaria in the month of October 2008, as a result of the drastic fall in global financial markets, the bankruptcy of many banks, businesses etc..
For comparison will be made months of 2007, when the economy of Bulgaria is in a strong upswing.
This publication sets out data for the month of October 2008 compared to the month in October 2007 in the following classes Nice classification:
- 01 - relating to chemical products, and etc.;.
- 02 - relating to chemical paints, varnishes and etc.;.
- 03 - relating to the preparations for the bleaching and washing, and etc.;.
- 04 - relating to industrial oils and greases and etc.;.
- 06 - relating to base metals and their alloys and etc.;.
- 07 - relating to machinery and machine tools and etc.;.
The full titles of the classes can be found here.
For comparison, take first these classes because the industries to which they relate are considered the most affected by global economic crisis.
Data are used by BPO-online.
The graph below shows the trade mark applied for in October 2007 and in October 2008.

As evidenced by the chart in October 2008 have tumbled in the mark applied for classes 01,02,03,04,06,07-specific products for the chemical and heavy industries.
In October 2007 there have been 16 alleged marks in class 1 and in the same month of 2008 only 2, fall like this we have seen with other classes.
Naturally it can be assumed that the data extracted from the BPO online are not entirely correct in view of the fact that the publications of some marks may be delayed or the system has flaws but in any case the results are close to these data.
Whether it can be assumed that the applications are reduced in response to the crisis?
Of course, this decline may be due to other causes, such as cycle and etc.. but because of crises each company strives to reduce costs, including those on intellectual property.
It can therefore be assumed that the fall in requests for higher classes due to a certain extent and the economic crisis started reflecting on the companies in Bulgaria.