четвъртък, 14 май 2009 г.

Паралелен внос и изчерпване на авторски права в Индия


Една много интересна статия беше публикувана наскоро в SPICY IP. Тя касае съдебно дело по което the Delhi High Court излезе с решение.
Историята на делото Warner Bros. v. V.G. Santosh е следната.
Обвиняемият V.G. Santosh се занимава с продажба на аудио-визуални произведения (филми) в Индия. Произведенията чиито права е обвинен, че е нарушил са притежание на Warner Bros.
V.G. Santosh закупува спорните филми на DVD от Америка напълно законно но без да е получил изрично разрешение да продава на DVD филми на Warner Bros. в Индия. Освен това DVD-тата притежават специален код в зависимост от страната в която се продават, тоест в конкретният случай те са имали код за Америка, а са продавани в Индия.
От Warner Bros. завеждат дело в Делхи, като претендират за нарушаване на авторските им и сродни права върху спорните филми и DVD-та.
Според обвиняемият веднъж след, като е закупил законно съответните произведения, основавайки се на доктрината за първата продажба, той има пълното право да ги препродава без да иска разрешение от притежателят на правата.
Основният въпрос стоящ за разрешаване от the Delhi High Court е дали вносът на DVD-тата, продажбата и отдаването им под наем представляват авторскоправно нарушение в Индия при положение, че са закупени законно от чужда държава.
Според съдът произведенията са закупени законно поради, което доктрината за първата продажба е приложима и в Индия.
Но в закона за авторското право в страната е посочено, че при аудио-визуалните произведения притежателят на правата има правото да дава разрешение за:
- правене на копие от произведението;
- продажбата и давенето под наем на произведението;
- публичното представяне на произведението;
От тази гледна точка съдът прави ясно разграничение между литературни, музикални и аудио-визуални произведения.
Поради горното доктрината за първата продажба не може да се приложи в пълната си сила по отношение на аудио-визуалните произведения.
Съдът счита, че макар да са закупени законно произведенията нарушават авторските права тъй като представляват паралелен внос с комерсиална цел, внос за който обвиняемият не е сключил лицензия с Warner Bros. за получаване на необходимите авторски и сродни права.
информация на SPICY IP.