сряда, 29 януари 2014 г.

Елементи от знамето на ЕС не могат да бъдат търговска марка - Elements of the EU flag cannot be a trademark

Marques Class 46 съобщава за поредния опит за регистрация на марка включваща елементи от знамето на ЕС, този път в Португалия.
През 2008 година Патентното ведомство на Португалия отказва да регистрира следната марка:

 Основанието за отказа е забраната за използване на елементи на правителствени и неправителствени организации, като търговски марки.
Решението е обжалвано.
Съдът отхвърля жалбата и потвърждава решението. Макар въпросната марка да се състой от 10 звезди ( знамето на ЕС съдържа 12 звезди), начина на представяне на марката предполага, че останалите две звезди са скрити от словната част на марката. Според съда, цялостно марката може да бъде възприета от потребителите, като знак на ЕС или такъв асоцииращ с ЕС.

English version

Marques Class 46 has reported about another attempt for registration of a trademark which includes elements of the EU flag , this time in Portugal.  
 In 2008, the Patent Office of Portugal refused to register the following mark:
Reasons for refusal is the ban on use of elements of governmental and non-governmental organizations, such as trademarks .The decision was appealed.
The Court dismissed the appeal and upheld the decision. While question marks consist of 10 stars ( the EU flag contains 12 stars) , the presentation of the mark implies that the other two stars are hidden from the word element of the mark. According to the Court, overall mark may be perceived by consumers as a sign of the EU or one associated with the EU.