понеделник, 13 януари 2014 г.

IBS идентичност на европейски марки - IBS identity for European trademarks

IBSolution GmbH подава заявка за европейска марка IBsolution 35, 41, и 42.
IBS AB подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка IBS за същите класове.
OHIM приема марките са сходни във визуално и фонетично отношение. Водещият елемент във двете марки IBS е идентичен за идентични или сходни стоки и услуги. Според OHIM това може да доведе до объркване сред потребителите.
Решението е обжалвано пред Европейският съд, който го потвърждава.
информация Marques Class 46.

English version

IBSolution GmbH filed an application for a European trademark IBsolution  for Classes 35, 41, and 42.
IBS AB filed an opposition against the mark on the basis of an earlier mark IBS for the same classes. 
OHIM accepted that both marks are similar visually and phonetically. The leading element in both marks IBS is identical for identical or similar goods and services. According to OHIM this can create a confusion among consumers.
The decision was appealed to the European Court, which confirms it.
information Marques Class 46.