вторник, 29 март 2016 г.

Проект на Закон за колективно управление на авторски и сродни права в България

Информация на Министерски съвет на Р.България:

Правителството одобри проект на закон за колективното управление на авторското право и сродните му права и предлага на Народното събрание да го приеме. С документа в националното ни законодателство се въвеждат изискванията на приетата през 2014 г. едноименна европейска директива.

С промените се създават условия за гарантиране на прозрачно и в интерес на авторите колективно управление на техните права. Вече ще има и независими дружества за управление на права, които ще сключват договори с авторите и ще отстъпват правата върху съответния репертоар. Режимът на регистрация на независимите дружества е либерализиран в сравнение с този на организациите за колективно управление на авторските права.

При използване на музика чрез публично изпълнение ползвателите вече ще могат да придобият необходимите права чрез договор с организация за колективни права или с независимо управляващо права дружество.

За разработката на проекта, след широка обществена дискусия, бе сформирана работна група към Съвета за защита на интелектуалната собственост. В състава й бяха включени представители на правоносителите, на ползвателите, на съществуващите организации за колективно управление на права и други заинтересовани лица.