четвъртък, 19 декември 2013 г.

Становище на OHIM относно черно-белите марки - OHIM's opinion on black and white trademarks

OHIM публикува своето становище относно казусите с черно-бели марки.
Практиката на различните ведомства в Европа по въпроса е различна. Някои от тях счетат, че регистрирана марка в черно-бяло покрива всякакви цветове на нейното използване. Според други това не е така и черно-бялата марка закриля само черно.белият цвят при нейното използване.
Този въпрос е от особена важност при спор между марки или при доказване използването на марки.
В своето последно становище по въпроса OHIM приема среден подход. В някой от случайте когато разликата между регистрираната черно бяла марка и използването й в цвят не е съществена тя се счита за идентична. Но ако разликите в цветовете е съществена марките се считат за различни в цветово отношение.
Повече информация може да откриете тук ( стр.5), където има и реален пример.

English version

OHIM has published its opinion on the cases of black and white trademarks.The practices of the different Patent Offices in Europe on the issue is different. Some consider that a registered mark in black and white colors cover any use of colors. Others think it is not so and that black and white marks only protects these exactly color.This issue is of particular importance in a dispute between trademarks or proving mark genuine use.In its most recent opinion on the matter OHIM accepts average method . In some cases when the difference between black and white registered trademark and its use in color is not significant, it is considered to be identical . But if the difference is significant marks are considered as different in color terms .More information can be found here ( page 5 ), where there is a real example .