сряда, 27 март 2013 г.

Европейската комисия се пребори за флага на ЕС - European Commission fights for the EU flag

Welte-Wenu GmbH регистрира следната европейска марка за класове 7 и 12.

Европейската комисия подава искане за заличаване на марката на основание член 7(1) (h) от Регламент 207/2009, а именно наличие на знамето на ЕС в марката.
OHIM първоначално отхвърля заличаването поради липса на достатъчни доказателства, че потребителите ще асоциират стоките с институциите на ЕС.
Апелативният борд отменя това решение и заличава марката.  Според Борда има достатъчно доказателства, като например Директива 2007/46 “Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles” , която е основание при използване на такъв знак потребителите да го свържат с ЕС.

Съдът потвърждава това решение на Апелативния борд. Според съдът използването на подобен знак може да подведе потребителите, че съответните стоки отговарят на нормите и изискванията на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.
Информация на Marques Class 46.

English versionWelte-Wenu GmbH registered following European trademark for Classes 7 and 12.

The European Commission  requested a cancellation of the mark under Article 7 (1) (h) of Regulation 207/2009, namely the presence of the EU flag in the mark.
OHIM rejected initially the cancellation for lack of sufficient evidences that consumers would associate the goods with the EU institutions.
The Board of Appeal annulled this decision and cancel the trademark. According to the Board there are sufficient evidences, such as Directive 2007/46 "Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles", which create opportunities such a sign to be associated by consumers with the EU.
The Court upheld this decision of the Board of Appeal. According to the Court using a mark with the EU flag may mislead consumers that the goods under the mark meet the standards and requirements of the EU.
More information can be found here.
Information on Marques Class 46.