вторник, 26 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. History Channel загуби съдебния спор с Discovery Channel. За повече информация тук. 

2. Закрила на компютърен софтуер: патенти, авторско право или нещо ново? За повече информация тук.  

3. Кой е подал най-много патентни заявки по PCT през 2012? За повече информация тук. 

English version

 1. History Channel lost the lawsuit against the Discovery Channel. For more info click here.

 2. Protection of computer software: patents, copyright, or something new? For more info click here.

 3. Who is the biggest applicant for patent applications under PCT in 2012? For more info click here.