понеделник, 25 март 2013 г.

WIPO - ръст на интереса към интелектуалната собственост през 2012 - WIPO - a growth of interest in intellectual property in 2012

WIPO публикува статистически данни за състоянието на международната система за защита на патенти за изобретения и полезни модели, търговски марки и промишлени дизайни.
Според данните търсенето на интелектаулна собственост през 2012 година е отбелязало повишение в сравнение с 2011.
Данните показват следното:

- международните патенти ( PCT) са се увеличили с 6,6% в сравнение с 2011. В това отношение лидери са Япония и САЩ.

- заявките за международни марки са се увеличили с 4,1% през 2011. Най-много заявки има от Франция, Германия и САЩ.

- заявките за международни дизайни са се увеличили с 3,3% в сравнение с 2011. Най-много заявки има от Франция, Германия и Швейцария.

Повече информация може да откриете тук.
Изявление на Генералния директор на WIPO г-н Francis Gurry може да видите по-долу.

English version

WIPO has published statistics concerning the international system for protection of patents  for inventions and utility models, trademarks and industrial designs.

According to the data the demand of  intellectual property in 2012 has increased compared to 2011. 
The data show the following: 
- International patents (PCT) increased by 6.6% compared with 2011. The leaders are Japan and the U.S.
- Applications for international trademarks have increased by 4.1% in 2011. Most applications were being filled from France, Germany and the USA. 
- Applications for international designs have increased by 3.3% compared with 2011 Most applications were being filled from France, Germany and Switzerland. 
More information can be found here. 
Statement by the Director General of WIPO, Mr. Francis Gurry can see below.