понеделник, 4 март 2013 г.

Bioderma - описателна марка или не - Bioderma - a descriptive trademark or not

Европейският съд излезе с решение по дело  T-427/11. То касае опит за заличаване регистрацията на европейска марка BIODERMA за класове 3, 5, 44  поради описателност на марката.
Според решението на Апелативния Борд на OHIM марка BIODERMA е описателна за:

клас 3 Избелване препарати и други вещества за пране, почистване, полиране, обезмасляване и абразивни препарати, сапуни, парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пастите за зъби
клас 5 Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати, бебешки храни; мазилки, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти, препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди
клас 44  Услуги салон за красота и фризьорски, хигиенни и козметични услуги за грижа за консултантски, консултации по отношение на козметика, дерматология,хигиенни и грижа за красотата.

Думата BIO касае живот и натурални съставки, а думата DERMA се отнася за кожа и текстура.

Решението е обжалвано.
Европейският съд излезе с решение, което отменя частично решението на OHIM за следните стоки:
клас 5 диетични вещества за медицински цели.
Според съда марката е достатъчно отличителна за тези стоки, като не описва директно характеристиките им.

English version
The European Court has ruled in Case T-427/11. It concerns an attempt to cancel the registration of Community trademark BIODERMA for classes 3, 5, 44 due to descriptiveness of the mark.
According to the decision of the OHIM Board of Appeal BIODERMA mark is descriptive in:
Class 3 Bleaching preparations and other substances for laundry, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices
Class 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides
Class 44 services a beauty salon and hairdresser, hygienic and beauty care services for consultancy, advice on cosmetics, dermatology, hygienic and beauty care.
The word BIO concerns life and natural ingredients, the word DERMA refers to skin and texture.
The decision was appealed.
The European Court has ruled that the decision of OHIM is partially annulled  for the following goods in:
Class 5 dietetic substances adapted for medical purposes.
The Court considers that this trademark is sufficiently distinctive for the specify goods, it's not describe directly their characteristics.