петък, 8 март 2013 г.

Марки BERG и модната индустрия - BERG trademarks and fashion industry -

Европейският съд излезе с решения по дела T-224/11, T-225/11 и T-631/11. Казусите касаят опит на швейцарската фирма Caventa AG  да регистрира следните марки:


 за класове 25 и 28.
Anson’s Herrenhaus KG подава опозиция срещу тези марки на основата на по-ранна марка Christian Berg за класове 3, 18, 25, 35.
OHIM приема че стоките в класове 25 и 28 са сходни. Освен това има сходство и между марките. Те споделят общ елемент BERG.
В модната индустрия е характерно използването на фамилно име за серия от марки на един производител.
Използването на елемента BERG в по-късните марки асоциира с по-ранната марка, имайки предвид особеностите на използването на марките в модната индустрия.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.
 

English version

The European Court has issued decisions in cases T-224/11, T-225/11 and T-631/11. The cases concern the attempt of Caventa AG Swiss company to register the following trademarks:

for Classes 25 and 28.
Anson's Herrenhaus KG filed opposition against these marks based on an earlier mark Christian Berg for classes 3, 18, 25, 35.
OHIM accepted that the goods in Classes 25 and 28 are similar. There is similarity between the marks too. They share a common element BERG.
In the fashion industry is a typical using of the surname for a series of marks belonging to one manufacturer.
Using elements BERG in later marks associated with the earlier mark, given the characteristics of the marks in the fashion industry.
More information can be found here.
 
information Marques Class 46.