четвъртък, 28 март 2013 г.

Спор за марка Олимпиада в Полша - Olympics trademark dispute in Poland

Marques Class 46 съобщава за едно интересно решение на Административния съд във Варшава, Полша.
International Olympic Committee (IOC) подава искане за заличаване регистрацията на марка:

Доводите са че тя е сходна на марки свързани с Олимпиадата, притежавани от IOC.
Патентно ведомство отхвърля искането, като счита че марката не е достатъчно сходна на тези притежание на IOC.
Решението е обжалвано.
Съдът потвърждава решението на Патентно ведомство.

English version

Marques Class 46 has reported an interesting decision of the Administrative Court in Warsaw, Poland.
The International Olympic Committee (IOC) filed an application for invalidation of the registration of the mark:

The arguments are that this mark is very similar to the trademarks Olympics owned by IOC.
The Patent Office rejected the application, considering that the mark is not sufficiently similar to those owned by the IOC.
The decision was appealed. The Court upheld the Patent Office.