вторник, 19 март 2013 г.

FAIRWILD и WILD - сблъсък на европейско ниво - FAIRWILD and WILD - a collision at an European level

Европейският съд излезе с решение по дело T- 247/11. FairWild Fundation подава заявка за европейска марка FAIRWILD за класове 3,5,29,30.
Rudolf Wild GmbH & Co. KG подава опозиция на основата на по-ранна европейска марка WILD за класове 3,5,29,30,32.
OHIM потвърждава частично опозицията.
Решението е обжалвано.
Съдът потвърждава изцяло опозицията за всички стоки, поради наличие на сходство между марките и идентичност между продуктите. Това създава възможност за объркване на потребителите. Марките споделят един и сък общ елемент WILD, което създава визуално и фонетично сходство

English version

The European Court has ruled in Case T-247/11. FairWild Fundation applied for a European trademark FAIRWILD for Classes 3,5,29,30.
Rudolf Wild GmbH & Co. KG filed opposition based on an earlier mark European WILD for classes 3,5,29,30,32.
OHIM confirmed
partially the opposition.
The decision was appealed. 
The Court upheld the opposition in its entirety for all goods because of similarity between the marks and identity of the goods. This creates the potential for consumer confusion. The both marks share a common core element WILD.